بوشن تبدیل پرسی 1121

596,000 1,237,000 

بوشن توپیچ پرسی 1141

611,000 1,725,000 

بوشن روپیچ پرسی 1131

461,000 1,563,000 

بوشن مساوی پرسی 1111

516,000 1,429,000 

زانو چپقی پرسی 1211

813,000 2,024,000 

زانو دیواری پرسی 1171

605,000 1,844,000 

زانو روپیچ پرسی 1221

717,000 1,966,000 

زانو مساوی 90 پرسی 1231

605,000 1,496,000 

سه راه مساوی پرسی 1151

882,000 2,947,000 

مهره ماسوره پرسی 12814

1,345,000 

سه راه مساوی کوپلی 2151

1,182,000 3,749,000 

سه راه دیواری 90 کوپلی 2181

1,105,000 1,329,000 

زانو مساوی 90 کوپلی 2231

1,012,000 2,844,000 

زانو روپیچ کوپلی 2221

814,000 2,306,000 

زانو دیواری کوپلی 2171

786,000 1,712,000 

زانو چپقی کوپلی 2211

814,000 2,306,000 

بوشن مساوی کوپلی 2111

803,000 2,375,000 

بوشن روپیچ کوپلی 2131

488,000 1,570,000 

بوشن توپیچ کوپلی 2141

532,000 1,745,000 

بوشن تبدیل کوپلی 2121

938,000 2,173,000