مهره ماسوره پرسی آذر 12814

سه راه مساوی پرسی آذر 1151

زانو مساوی 90 پرسی 1231

زانو روپیچ پرسی آذر 1221

زانو دیواری پرسی آذر 1171

زانو چپقی پرسی آذر 1211

بوشن مساوی پرسی آذر 1111

بوشن روپیچ پرسی آذر 1131

بوشن توپیچ پرسی آذر 1141

بوشن تبدیل پرسی آذر 1121