مهره ماسوره نیکلی مغزی دار

مهره ماسوره نیکلی

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی

مهره ماسوره تمام پلیمری

655,000 

مهره ماسوره برنجی مغزی دار

مهره ماسوره برنجی

لوله خم دار

لوله

کپ

فلکه کشویی دو سر مهره

عینکی

شیر فلکه واشری

شیر فلکه کشویی

شیر تک ضرب دوسر مهره

شیر تک ضرب دوسر مغزی دار

شیر تک ضرب تمام پلیمری

شیر تک ضرب

شابلون رادیاتور500mm

شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی

شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی

شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری

سراه یکسر مغزی پل دار

سراه یکسر فلز پل دار

سراه کنج

سراه تبدیلی

343,400 

سراه بوشن فلز بست دار

سراه بوشن فلز

سراه

زانو مغزی بست دار

زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی

زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری

زانو تبدیلی

زانو بوشن فلزبست دار

زانو بوشن بدون بست

زانو 45 درجه

زانو

درپوش پایه بلند

درپوش

چپقی

تبدیل

521,200 

پل بوشن دار

پل بست دار

بوشن یکسر فلز

بوشن مغزی

بوشن

بست کشویی

بست دوقلو

بست