مهره ماسوره نیکلی مغزی دار

373,900 3,006,300 

مهره ماسوره نیکلی

531,800 

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده

321,900 605,200 

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی

406,400 817,900 

مهره ماسوره تمام پلیمری

655,000 

مهره ماسوره برنجی مغزی دار

765,500 1,171,400 

مهره ماسوره برنجی

571,900 4,667,700 

لوله خم دار

129,600 446,000 

لوله

159,800 8,516,300 

کپ

18,900 332,000 

فلکه کشویی دو سر مهره

1,932,800 13,032,200 

عینکی

25,200 

شیر فلکه واشری

685,500 1,811,300 

شیر فلکه کشویی

5,296,200 

شیر تک ضرب دوسر مهره

866,700 6,060,000 

شیر تک ضرب دوسر مغزی دار

1,211,400 3,498,600 

شیر تک ضرب تمام پلیمری

259,800 

شیر تک ضرب

681,400 13,032,200 

شابلون رادیاتور500mm

110,700 

شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی

1,296,300 

شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی

1,646,500 

شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری

714,300 744,200 

سراه یکسر مغزی پل دار

343,200 532,160 

سراه یکسر فلز پل دار

343,200 532,160 

سراه کنج

74,600 

سراه تبدیلی

60,300 617,000 

سراه بوشن فلز بست دار

255,500 

سراه بوشن فلز

250,800 527,900 

سراه

42,800 1,547,100 

زانو مغزی بست دار

335,700 423,260 

زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی

586,500 652,300 

زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری

569,600 584,300 

زانو تبدیلی

56,400 

زانو بوشن فلزبست دار

240,500 469,300 

زانو بوشن بدون بست

240,500 261,560 

زانو 45 درجه

29,900 310,200 

زانو

33,800 1,233,600 

درپوش پایه بلند

16,600 48,900 

درپوش

11,900 28,000 

چپقی

37,900 56,500 

تبدیل

25,100 521,200 

پل بوشن دار

131,600 354,000 

پل بست دار

119,300 424,800 

بوشن یکسر فلز

195,200 7,980,500 

بوشن مغزی

308,100 4,863,800 

بوشن

26,100 624,600 

بست کشویی

6,600 8,300 

بست دوقلو

12,800 14,000 

بست

7,900 22,500