مهره ماسوره نیکلی مغزی دار

355,900 2,861,500 

مهره ماسوره نیکلی

361,300 2,759,400 

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده

238,000 576,100 

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی

328,000 758,900 

مهره ماسوره تمام پلیمری

112,900 675,200 

مهره ماسوره برنجی مغزی دار

728,600 1,017,000 

مهره ماسوره برنجی

544,300 4,442,800 

لوله خم دار

110,400 367,700 

لوله

159,900 8,545,300 

کپ

20,300 313,500 

فلکه کشویی دو سر مهره

1,839,700 12,404,500 

عینکی

23,600 

شیر فلکه واشری

616,600 1,616,200 

شیر فلکه کشویی

5,041,100 

شیر تک ضرب دوسر مهره

825,000 5,768,100 

شیر تک ضرب دوسر مغزی دار

1,153,000 2,882,400 

شیر تک ضرب تمام پلیمری

192,300 290,100 

شیر تک ضرب

648,600 2,866,900 

شابلون رادیاتور500mm

94,400 

شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی

1,283,400 

شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی

1,476,000 

شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری

527,800 619,500 

سراه یکسر مغزی پل دار

389,300 522,340 

سراه یکسر فلز پل دار

326,900 496,440 

سراه کنج

60,100 

سراه تبدیلی

59,200 641,600 

سراه بوشن فلز بست دار

243,500 

سراه بوشن فلز

239,600 504,240 

سراه

44,600 1,507,500 

زانو مغزی بست دار

319,800 409,840 

زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی

538,600 601,300 

زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری

502,900 536,600 

زانو تبدیلی

60,900 

زانو بوشن فلزبست دار

214,400 446,540 

زانو بوشن بدون بست

214,400 240,440 

زانو 45 درجه

31,100 346,300 

زانو

33,400 1,127,900 

درپوش پایه بلند

17,500 46,700 

درپوش

11,100 29,700 

چپقی

39,600 54,600 

تبدیل

25,000 444,700 

پل بوشن دار

121,300 374,000 

پل بست دار

132,700 474,300 

بوشن یکسر فلز

184,400 7,596,200 

بوشن مغزی

286,700 4,629,500 

بوشن

26,600 606,400 

بست کشویی

6,600 7,600 

بست دوقلو

13,800 15,500 

بست

8,400 23,900