شیرآبی دسته فلزی یک سر مغزی 117

842,000 2,216,000 

شیرآبی دسته فلزی 116

637,000 45,688,000 

شیرآبی پروانه ای دو سرمغزی 132

843,000 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی105

624,000 1,154,000 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی 105

762,000 5,527,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سرمغزی 129

1,824,000 2,996,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای 128

1,770,000 2,801,000 

شیر ماشین لباسشویی 119

613,000 

شیر کالکتور کوپلی(5لایه) 115

585,000 1,200,000 

شیر کالکتور دوسر کوپلی (5لایه) 127

1,161,000 

شیر کالکتور پرسی (5لایه) 140

721,000 

شیر فیلتردار یک سر مغزی 135

1,168,000 2,029,000 

شیر فیلتردار 134

1,059,000 1,858,000 

شیر شلنگی دسته فلزی 141

829,000 1,303,000 

شیر شلنگی دسته فلزی 118

727,000 

شیر شلنگی دسته فلزی 125

853,000 1,404,000 

شیر زانویی(چپقی) کوپلی 142

1,734,000 2,632,000 

شیر زانویی (چپقی) 130

1,623,000 2,924,000 

شیر رادیاتور تک ضرب رفت 139

938,000 

شیر رادیاتور برگشت 138

703,000 

شیر پیسوار فیلتردار 123

561,000 

شیر پکیجی دسته پروانه ای یک سرمغزی 113

719,000 2,071,000 

شیر پکیجی 107

648,000 654,000 

شیر آبی دسته پروانه ای 112

شیر آبی 4 اینچ 116D

8,700,000 

جدید آذر صافی 3/4 اینچ 143

1,095,000 

جدید آذر صافی 1 اینچ 143

1,790,000