شیرآبی دسته فلزی یک سر مغزی 117

696,000 1,875,000 

شیرآبی دسته فلزی 116

519,500 35,650,000 

شیرآبی پروانه ای دو سرمغزی 132

730,000 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی105

510,000 972,500 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی 105

610,000 4,625,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سرمغزی 129

1,470,000 2,496,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای 128

1,360,000 2,330,000 

شیر ماشین لباسشویی 119

498,000 

شیر کالکتور کوپلی(5لایه) 115

459,000 973,000 

شیر کالکتور دوسر کوپلی (5لایه) 127

779,000 941,000 

شیر کالکتور پرسی (5لایه) 140

579,000 

شیر فیلتردار یک سر مغزی 135

942,000 1,644,000 

شیری گازی قفل شونده 114

1,492,000 8,325,000 

شیرگازی ضامن دار سنگین 101Z

885,000 1,355,000 

شیرگازی سنگین 101A

835,000 35,650,000 

شیرگازی سبک 102

556,000 5,455,000 

شیرگازی ساقه بلند 133

2,145,000 

شیرگازی خروسکی سبک 102C

557,000 882,500 

شیرگازی اکونومی 103E

420,000 1,020,000 

شیر گازی ضامن دار سبک 102Z

606,000 931,500 

شیر گازی خروسکی سنگین 101C

836,000 1,306,000