شیرآبی دسته فلزی یک سر مغزی آذر 117

شیرآبی دسته فلزی آذر 116

شیرآبی پروانه ای دو سرمغزی آذر 132

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی105

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی آذر 105

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سرمغزی آذر 129

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای آذر 128

شیر ماشین لباسشویی آذر 119

شیر کالکتور کوپلی(5لایه) آذر 115

شیر کالکتور دوسر کوپلی (5لایه) آذر 127

شیر کالکتور پرسی (5لایه) آذر 140

شیر فیلتردار یک سر مغزی آذر 135

شیری گازی قفل شونده آذر 114

شیرگازی سنگین آذر 101A

شیرگازی سبک آذر 102

شیرگازی ساقه بلند آذر 133

شیرگازی خروسکی سبک آذر 102C

شیرگازی اکونومی آذر 103E

شیرگازی آذر ضامن دار سنگین 101Z

شیر گازی آذر ضامن دار سبک 102Z

شیر گازی آذر خروسکی سنگین 101C

شیر آذر گازی 4 اینچ 101D

شیر آذر صافی 3/4 اینچ 143

شیر آذر صافی 1 اینچ 143