شیرآبی دسته فلزی یک سر مغزی 117

842,000 2,216,000 

شیرآبی دسته فلزی 116

637,000 45,688,000 

شیرآبی پروانه ای دو سرمغزی 132

843,000 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ پلاستیکی105

624,000 1,154,000 

شیر یکطرفه فنری سوپاپ برنجی 105

762,000 5,527,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سرمغزی 129

1,824,000 2,996,000 

شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای 128

1,770,000 2,801,000 

شیر ماشین لباسشویی 119

613,000 

شیر کالکتور کوپلی(5لایه) 115

585,000 1,200,000 

شیر کالکتور دوسر کوپلی (5لایه) 127

1,161,000 

شیر کالکتور پرسی (5لایه) 140

721,000 

شیر فیلتردار یک سر مغزی 135

1,168,000 2,029,000 

شیری گازی قفل شونده 114

1,794,000 9,915,000 

شیرگازی ضامن دار سنگین 101Z

1,061,000 1,624,000 

شیرگازی سنگین 101A

1,011,000 45,688,000 

شیرگازی سبک 102

679,000 6,516,000 

شیرگازی ساقه بلند 133

2,601,000 

شیرگازی خروسکی سبک 102C

680,000 1,079,000 

شیرگازی اکونومی 103E

505,000 1,150,000 

شیر گازی ضامن دار سبک 102Z

729,000 1,128,000 

شیر گازی خروسکی سنگین 101C

1,012,000 1,575,000 

شیر گازی 4 اینچ 101D

9,100,000 

جدید آذر صافی 3/4 اینچ 143

1,095,000 

جدید آذر صافی 1 اینچ 143

1,790,000