شیر گازی خروسکی سنگین 101C

836,000 1,306,000 

شیر گازی ضامن دار سبک 102Z

606,000 931,500 

شیرگازی اکونومی 103E

420,000 1,020,000 

شیرگازی خروسکی سبک 102C

557,000 882,500 

شیرگازی ساقه بلند 133

2,145,000 

شیرگازی سبک 102

556,000 5,455,000 

شیرگازی سنگین 101A

835,000 35,650,000 

شیرگازی ضامن دار سنگین 101Z

885,000 1,355,000 

شیری گازی قفل شونده 114

1,492,000 8,325,000