جدید آذر صافی 1 اینچ 143

1,790,000 

جدید آذر صافی 3/4 اینچ 143

1,095,000 

شیر گازی 4 اینچ 101D

9,100,000 

شیر گازی خروسکی سنگین 101C

1,012,000 1,575,000 

شیر گازی ضامن دار سبک 102Z

729,000 1,128,000 

شیرگازی اکونومی 103E

505,000 1,150,000 

شیرگازی خروسکی سبک 102C

680,000 1,079,000 

شیرگازی ساقه بلند 133

2,601,000 

شیرگازی سبک 102

679,000 6,516,000 

شیرگازی سنگین 101A

1,011,000 45,688,000 

شیرگازی ضامن دار سنگین 101Z

1,061,000 1,624,000 

شیری گازی قفل شونده 114

1,794,000 9,915,000